ОДЛУКА

ОДЛУКА О ПИЈАЦАМА

(„Сл. лист града Београда“, бр. 9/2001, 11/2005, 23/2005, 2/2011, 34/2014 и 19/2017)

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овом одлуком прописују се услови и начин обављања комуналне делатности одржавања пијаца и пружања услуга на пијацама на територији града Београда.

Члан 2

Пијаца у смислу ове одлуке је простор одређен планским актом, намењен и комунално опремљен за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа и вршење услуга у промету робе, чије се одржавање, опремање и коришћење врши у складу са овом одлуком.

Пијаца из става 1. овог члана може бити: зелена, кванташка, сточна, робна и ауто-пијаца.

Члан 3

Делатност одржавања пијаца и пружања услуга на пијацама на подручју градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица обавља јавно комунално предузеће које је за обављање ове комуналне делатности основао град Београд.

Град Београд може обављање ове делатности на појединим пијацама на подручју градских општина из става 1. овог члана, поверити другом предузећу, односно предузетнику у складу са Законом и прописом Скупштине града Београда.

Делатност одржавања пијаца и пружања услуга на пијацама на подручју градских општина: Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин обавља јавно комунално предузеће које је за обављање ове делатности основала та градска општина.

Градска општина из става 3. овог члана може обављање ове делатности на пијацама на свом подручју поверити јавном комуналном предузећу које је за обављање те делатности основао град Београд, уз сагласност града Београда, односно обављање те делатности, у складу са законом, уредити на други начин.

II ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦА

Члан 4

Одржавање пијаца је обављање свих послова којима се обезбеђује несметано обављање промета и вршење услуга у промету робе, а нарочито: свакодневно прање и чишћење пијаце, обезбеђење и чување пијаце, наплата накнаде за коришћење објеката, опреме и пијачног простора, одржавање јавног кантара, одржавање објеката комуналне инфраструктуре (јавне чесме, јавног WC-а, хидранта инсталације водовода и канализације, ограде, пијачног платоа и сл.).

Члан 5

Одржавање пијаца обавља се према годишњем програму.

Годишњи програм одржавања пијаца доноси јавно комунално предузеће, односно друго предузеће, односно предузетник коме је поверено обављање ове делатности (у даљем тексту: предузеће, односно предузетник који одржава пијаце), најкасније до 31.12. текуће за наредну годину.

Годишњи програм садржи нарочито врсту, обим, динамику радова, као и изворе и висину средстава потребних за његову реализацију.

Члан 6

Градоначелник града Београда даје сагласност на годишњи програм донет за одржавање пијаца на подручју градских општина из става 1. члана 3. ове одлуке.

Председник градске општине из става 3. члана 3. ове одлуке даје сагласност на годишњи програм донет за одржавање пијаца на подручју тих градских општина.

Члан 7

Предузеће, односно предузетник који одржава пијацу дужно је да на основу годишњег програма сачини месечни план одржавања пијаца и исти достави комуналној инспекцији и комуналној полицији најкасније до последњег дана у месецу за наредни месец.

Члан 8

Предузеће, односно предузетник који одржава пијацу прописује пијачни ред за пијаце које одржава.

Градоначелник града Београда даје сагласност на пијачни ред за пијаце на подручју градских општина из става 1. члана 3. ове одлуке.

Председник градске општине из става 3. члана 3. ове одлуке, даје сагласност на пијачни ред за пијаце које се налазе на подручју те градске општине.

Члан 9

Предузеће, односно предузетник који одржава пијацу дужно је да пијачни ред истакне на огласној табли пијаце или да на други примерен начин упозна кориснике пијачних услуга са прописаним пијачним редом.

Корисници пијачног простора, објеката и опреме и грађани дужни су да се на пијацама придржавају прописаног пијачног реда.

Члан 10

О одржавању пијачног реда старају се овлашћени радници предузећа, односно предузетника који одржава пијацу.

Овлашћени радник за време вршења послова обезбеђења реда на пијаци носи службено одело са ознаком предузећа, односно предузетника који одржава пијацу.

Овлашћени радник упозориће корисника пијачног простора, објекта, односно опреме, као и грађанина, на обавезу поштовања пијачног реда и, по потреби, обавестити надлежну инспекцију, комуналну полицију и одељење Министарства унутрашњих послова ради предузимања одговарајућих мера.

Члан 11

На пијацама није дозвољено:

 1. одлагање отпадака, покварене робе, амбалаже и другог смећа ван судова постављених за скупљање смећа;
 2. конзумирање алкохолног пића изван за то намењеног простора;
 3. прање продајног простора и опреме водом која није употребљива за пиће или освежење пољопривредно-прехрамбених производа таквом водом;
 4. излагање производа на земљи;
 5. додиривање намирница које се употребљавају за исхрану у непрерађеном стању;
 6. загађивање пијачног простора на било који начин;
 7. неовлашћено сакупљање костију и других отпадака;
 8. ложење ватре на отвореном пијачном простору;
 9. кретање возила по пијачном простору у радном времену пијаце, изузев ручних и моторних колица којима се довози роба за снабдевање продавница, као и паркирање возила ван за то одређених места;
 10. држање амбалаже испред и око продајних места, као и на крововима пијачних тезги;
 11. седење и спавање на тезгама и другим објектима за излагање производа;
 12. задржавање на пијацама без потребе по завршетку радног времена;
 13. увођење паса на пијачни простор;
 14. прескакање пијачне ограде или оштећење исте и
 15. вршење сваке друге радње којом се нарушавају ред и чистоћа на пијаци.

Члан 12

Предузеће, односно предузетник, који одржава пијаце дужно је да:

 1. одржава у уредном и исправном стању објекте комуналне инфраструктуре;
 2. обезбеди чишћење, прање и уређење пијачног простора сваког дана по истеку радног времена пијаце;
 3. уклања снег и лед са пијачних комуникација и потребног броја продајних места.
 4. редовно одржава у чистом стању санитарне објекте и уређаје и по завршетку радног времена пијаце, обезбеди да се дезинфикују тезге на којима се продају млечни производи, тестенине и живина, WC, судови за смеће и простор за одржавање судова.

 

III ОПРЕМАЊЕ ПИЈАЦА

Члан 13

У складу са планским актом, пијаца има одговарајућу комуналну инфраструктуру, одређен број сталних објеката и простор на коме се распоређују пијачни објекти и опрема.

Члан 14

Стални објекат на пијаци гради се у складу са планским актом и по прописима о изградњи објеката, а његова намена одређује се уз сагласност предузећа, односно предузетника који одржава пијацу.

Члан 15

Предузеће, односно предузетник који одржава пијаце, дужно је да пијацу опреми потребним бројем и врстом пијачних објеката у зависности од врсте пијаце.

Пијачни објекат је:

– мањи монтажни објекат, киоск и други привремени објекат, као и

– тезга, витрина, рам, бокс и други покретни објекат.

Пијачне објекте поставља предузеће, односно предузетник који одржава пијаце.

Изузетно од одредбе става 3. овог члана, привремени пијачни објекат може поставити и други власник објекта, уз претходно прибављену сагласност предузећа, односно предузетника који одржава пијаце.

Привремени пијачни објекат постављен без сагласности предузећа, односно предузетника који одржава пијаце, власник је дужан да уклони по налогу надлежног органа.

Члан 16

Предузеће, односно предузетник који одржава пијацу дужно је да пијачни објекат постави и распореди на начин којим се обезбеђује функционалност и естетски изглед пијаце и омогућује купцима несметана куповина.

Распоредом пијачних објеката на зеленој пијаци мора се обезбедити одвојен простор за продају пољопривредно-прехрамбених производа и простор за продају непрехрамбених производа и вршење занатских услуга.

Простор одвојен за продају непрехрамбених производа и вршење занатских услуга може заузимати највише десет процената од укупног пијачног простора.

Члан 17

Пијачни објекат у којем се врши продаја пољопривредно-прехрамбених и других производа мора испуњавати хигијенско-техничке услове прописане за објекат у којем се врши продаја тих производа и мора бити уредан и у исправном стању.

Пијачни објекат који не испуњава услове из става 1. овог члана, предузеће, односно предузетник који одржава пијацу, односно други власник, дужни су да га, по налогу надлежног органа поправе или уклоне.

Пијачни објекат који не буде поправљен, по налогу надлежног органа, биће уклоњен о трошку лица које је било дужно да поступи по налогу.

Члан 18

Пијачни простор мора бити ограђен, уређен и поплочан чврстим материјалом који се лако чисти и пере.

Предузеће, односно предузетник који одржава пијаце одређује, у зависности од врсте пијаце, простор за постављање пијачних објеката, за продају из возила и за паркирање возила која се излажу продаји.

Члан 19

Предузеће, односно предузетник који одржава пијацу дужно је да на свакој пијаци обезбеди:

– јавни кантар за проверу мере купљене робе,

– потребан број корпи и судова за смеће и видно означених судова за отпатке живинског порекла који су искључени из промета,

– довољне количине воде за прање пијаце и воде за пиће ради поливања и освежавања пољопривредно-прехрамбених производа,

– WC на пијаци, и

– санитарне уређаје доступне корисницима пијачног простора и грађанима који се снабдевају на пијацама.

IV КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА, ОПРЕМЕ И ПРОСТОРА НА ПИЈАЦАМА

Члан 20

Предузеће, односно предузетник који одржава пијацу даје на коришћење дневно или на дужи временски рок, сталне, привремене покретне пијачне објекте, опрему и простор правном или физичком лицу, односно предузетнику (у даљем тексту: корисник), у складу са законом и овом одлуком.

Члан 21

Стални, привремени и покретни пијачни објекат, као и пијачни простор даје се на коришћење на основу уговора који закључује предузеће, односно предузетник који одржава пијацу и корисник објекта.

За коришћење покретних објеката не закључује се уговор у писаној форми.

Уговором из става 1. овог члана одређује се тип, намена, накнада, време коришћења и друга питања од значаја за коришћење објеката или простора.

Члан 22

За коришћење објеката, опреме и простора на пијаци корисник плаћа накнаду.

Висину накнаде посебним актом утврђује предузеће, односно предузетник који одржава пијацу.

Градоначелник града Београда, односно председник градске општине даје сагласност на акт из става 2. овог члана.

Члан 23

Корисник објекта дужан је да:

 1. на видном месту истакне фирму под којом послује, у складу са законом,
 2. објекат редовно користи за продају робе, односно вршење занатских услуга у оквиру радног времена пијаце,
 3. одржава објекат у исправном и уредном стању,
 4. обезбеди довољну количину и асортиман пољопривредно-прехрамбених, односно других производа за продају.

Корисник пијачног објекта или простора не сме:

 1. објекат или простор у целини или његов део уступити другом кориснику;
 2. мењати намену објекта или простора без промене уговора са предузећем, односно предузетником који одржава пијацу.

Члан 24

Продавац робе на пијаци дужан је да на свакој роби истакне малопродајну цену на видном месту и да по тој цени продаје изложену робу.

Продавац робе на пијаци је дужан да робу тачно мери, а на захтев купца изврши контролу мерења на јавном кантару из члана 19. ове одлуке.

Продавац робе на пијаци дужан је да по завршетку радног времена пијаце, почисти пијачни простор који користи и да отпатке и друго смеће смести у судове постављене за ову сврху.

Уколико продавац не поступи у складу са обавезама утврђеним овим чланом може му се ускратити даље коришћење пијачног објекта или простора.

V НАДЗОР

Члан 25

О спровођењу ове одлуке стара се организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за комуналне послове.

Инспекцијски наџор над спровођењем ове одлуке врши комунална инспекција.

Контролу примене ове одлуке и комунално полицијске послове, у складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима врши комунална полиција.

 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26

Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће које одржава пијацу ако:

 1. поступа супротно члану 7. ове одлуке;
 2. не обезбеди ред на пијаци (члан 10. ове одлуке);
 3. не одржава објекте у уредном и исправном стању (члан 17. став 1. ове одлуке);
 4. не поступи по налогу надлежног органа (члан 17. став 3. ове одлуке);
 5. не поступи у складу са чланом 18. став 1;
 6. не опреми пијацу у складу са чланом 19.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу новчаном казном у износу од 25.000,00 динара.

Предузетник који одржава пијацу казниће се за прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у износу од 75.000,00 динара.

Члан 26а

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће које одржава пијацу ако:

 1. не истакне пијачни ред (члан 9. став 1. ове одлуке),
 2. не извршава обавезе утврђене у члану 12. ове одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00 динара одговорно лице у предузећу.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 30.000,00 динара предузетник који одржава пијацу.

За прекршаје из ст. 1-3. овог члана комунални инспектор, односно комунални полицајац издаје прекршајни налог у складу са законом.

Члан 27

Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се предузеће или друго правно лице – корисник ако:

 1. (брисана)
 2. постави објекат који не испуњава услове или не одржава објекат у уредном и исправном стању (члан 17. став 1. ове одлуке),
 3. не поступи по налогу надлежног органа (члан 17. став 2. ове одлуке).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу или другом правном лицу новчаном казном у износу од 25.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 75.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице казном од 15.000,00 динара.

Члан 28

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће и друго правно лице ако:

 1. поступи супротно одредбама из члана 11. тач. 1, 3, 4, 6, 9, 10. и 15. ове одлуке,
 2. постави објекат без претходно прибављене сагласности (члан 15. став 4. ове одлуке),
 3. користи објекат или пијачни простор без закљученог уговора (члан 21. став 1. ове одлуке),
 4. не одржава пијачни објекат који користи у исправном и уредном стању (члан 23. став 1. тачка 3. ове одлуке),
 5. ако поступи супротно члану 24. ст. 2-4. ове одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00 динара одговорно лице у предузећу и другом правном лицу.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 30.000,00 динара предузетник.

Члан 29

Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:

 1. поступи супротно одредбама из члана 11. ове одлуке,
 2. постави објекат без претходно прибављене сагласности (члан 15. став 4. ове одлуке),
 3. користи објекат или пијачни простор без закљученог уговора (члан 21. став 1. ове одлуке),
 4. не одржава пијачни објекат који користи у исправном и уредном стању (члан 23. став 1. тачка 3. ове одлуке),
 5. ако поступи супротно члану 24. ст. 2-4. ове одлуке.

Члан 29а

За прекршаје из чл. 26, 27, 28 и 29. ове одлуке комунални инспектор, односно комунални полицајац издаје прекршајни налог у складу са законом.

 

Члан 30

(Брисан)

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31

Предузеће, које одржава пијацу дужно је да акт из члана 8. ове одлуке донесе у року од 60 дана од дана њеног ступања на снагу.

Члан 32

Предузеће, које одржава пијацу дужно је да акт из члана 22. став 2. ове одлуке донесе у року од 60 дана од дана њеног ступања на снагу.

Члан 33

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о пијацама („Сл. лист града Београда“ број 5/84, 3/89, 13/90, 23/92, 13/93, 4/94, 6/99 и 3/2001).

Члан 34

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.