ПРАВИЛНИК

Правилник

ЈКП Градске пијаце

Бр.6117/4

14.09.2007.год

Правилник

o издавању пијачног пословног простора

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником се ближе утврђују услови, начин и поступак избора непосредног корисника пијачног пословног простора којим управља ЈКП “Градске пијаце” /у даљем тексту: Предузеће/, њихова права и обавезе као и права и обавезе Предузећа.

Члан 2.

Пијачни пословни простор, у смислу овог Правилника, којим управља Предузеће, разврстава се на:

 1. Сталне објекте
 2. Пијачне објекте
 3. Пијачну опрему

Под сталним објектима, у смислу овог Правилника, сматрају се пословне зграде, локали, просторије, канцеларије, магацини и складишта који су изграђени од тврдог материјала, који су, по правилу, сталног карактера у складу са планским актом и прописима о изградњи објеката.

Под пијачним објектима, у смислу овог Правилника, сматрају се мањи, привремени монтажни објекти, киосци и други монтажни, објекти формирани од типских монтажних елемената серијске производње, бруто површине од 3 м2 до 30 м2, који се постављају монтажом и минималним радовима на изради подлоге и прикључивањем на комуналну инфраструктуру.

Под пијачним објектима сматрају се и отворене и затворене баште, атријуми, простор за продају јелки, простор за постављање аутомата, нумерисана паркинг места, тенде и слично, у величини и облику одређеним планским актом Предузећа.

Под пијачном опремом, у смислу овог Правилника, сматрају се тезге, расхладне витрине, боксови, рамови, рекламни панои и слично.

Члан 3.

Предузеће даје на коришћење, дневно, месечно, годишње или на дужи временски период, сталне објекте, пијачне објекте и пијачну опрему правним, физичким лицима и предузетницима ради обављања делатности у смислу Одлуке о пијацама и Пијачног реда, а што се појединачно регулише уговором о закупу на одређено време, резервацијом, подрезервацијом, дневном накнадом и слично.

Уговор о давању у закуп сталних и пијачних објеката, може се закључити и на дужи временски период од 3 до 5 година у случају када су потребна значајна финансијска средства на адаптацији објекта који је предмет коришћења.

У случају неопходности улагања значајнијих финансијских средстава за адаптацију објеката, о чему даје извештај Сектор за инвестиције и развој Предузећа, Комисија за доделу пословног простора, доноси одлуку у смислу става 2. овог члана и утврђује период на који се закључује уговор о давању на коришћење предметног објекта.

Члан 4.

Служба за пословни простор врши целокупан предходни поступак утврђивања слободног пословног простора за сталне и пијачне објекте, величину, намену, цену и друге услове оглашавања, прикупља понуде и обезбеђује осталу потребну документацију за рад Комисије.

Сектор за пијачне услуге врши целокупан предходни поступак утврђивања слободне пијачне опреме, величину, намену и цену.

II НАЧИН ДАВАЊА ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ НА КОРИШЋЕЊЕ – У ЗАКУП

Члан 5.

Стални објекти, пијачни објекти и пијачна опрема дају се на коришћење или закуп на одређено време на следећи начин:

 1. Прикупљање затворених писмених понуда .
 2. Поступак јавног надметања – лицитације.
 3. Непосредном погодбом.

2. Прикупљање затворених писмених понуда

Члан 6.

Оглас за прикупљање затворених писмених понуда за давање на коришћење или закуп сталних објеката, пијачних објеката и пијачне опреме, обавезно садржи:

 • назив Предузећа и корисника непокретности која се даје у закуп
 • ближе податке о начину давања у закуп непокретности
 • назив пијаце на којој се непокретност или опрема налази са ближом ознаком објекта, односно опреме
 • опис непокретности која се даје у закуп
 • услове под којима се непокретност даје у закуп (рок трајања закупа и др.)
 • обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности за одређену сврху и намену
 • начин, место и време за достављање пријава за учешће у поступку прикупљања писмених понуда
 • време и место увида у документацију
 • висина почетне накнаде за коришћење – закупнине
 • висину и начин полагања депозита
 • рок за повраћај депозита
 • број рачуна на који треба извршити повраћај депозита
 • право учешћа на огласу (правна лица, физичка лица и предузетници)
 • датум и време разгледања непокретности и опреме која се даје у закуп
 • обавештење о обавези изабраног понуђача да унапред уплати износ у висини 3 понуђене накнаде за коришћење – закупнина
 • изјава о прихватању неизмиреног дуга из претходног закуподавног односа
 • доказ о уплати новчаног износа на име учешћа по огласу
 • време и место одржавања јавног отварања приспелих понуда.

Понуда обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ; за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број; за правна лица: назив и седиште, копију Решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања затворених писаних понуда, и исте се одбацују.

Члан 7.

Оглашавање сталних објеката, пијчних објеката и пијчне опреме врши се искључиво за оне делатности које су дозвољене за обављање на пијацама сагласно одредбама Одлуке о пијацама и Пијачног реда.

Члан 8.

Одлуку о оглашавању слободног сталног или пијачног простора и пијачне опреме, на предлог Службе пословног простора, доноси Надзорни одбор Предузећа.

Сваки учесник по огласу за прикупљање затворених писмених понуда дужан је да уплати депозит за обезбеђење учешћа на огласу.

Депозит за озбиљност понуде се уплаћује у висини од 10% од понуђене месечне накнаде – закупнине.

Одлуку о додели на коришћење или закуп сталних и пијачних објеката, и пијачне опреме, доноси Комисија у року од 8 дана по истеку рока за подношење пријаве на оглас.

На одлуку Комисије из претходног става, заинтересована страна може изјавити писмени приговор у року од 8 дана од дана истицања одлуке комисије на огласној табли Предузећа.

О евентуалном приговору на одлуку Комисије о додели на коришћење или закуп сталних или пијачних објеката и пијачне опреме, одлучује Надзорни одбор Предузећа.

Одлука по приговору је коначна.

Члан  9.

Понуђач може конкурисати на више тезги а не може добити више од једне тезге на једној пијаци, осим у случајевима када услови понуде и тражње пијачне опреме на пијаци дозвољавају да једно лице има две тезге, односно ако то захтева врста робе која је у промету. Ове ситуације процењује Комисија у сваком конкретном случају.

Уколико најповољнији понуђач већ користи тезгу на истој пијаци дужан је да најкасније до закључења уговора о давању на коришћење пијачне опреме – тезге, врати ранију тезгу, односно исту преда Предузећу на слободно коришћење и располагање.

Члан 10.

Прихваћена као најповољнија понуда за коришћење пијачног простора и опреме важи за период док се не достигне цена из Ценовника за одговарајућу категорију пијаце.

Члан 11.

Комисију за доделу пословног простора, именује Надзорни одбор Предузећа. Комисија има у свом саставу 5 чланова.

Надзорни одбор, приликом именовања Kомисијe из става један, овог члана, одрђује председника и заменика председника Комисије.

Састанак Комисије сазива председник и руководи њеним радом, а у његовој одсутности заменик председника Комисије.

Комисија у свом раду одлучује већином гласова од укупног броја својих чланова, о чему сачињава записник.

Комисија писменим путем обавештава о својој одлуци подносиоце захтева у року од 8 дана од дана одлучивања.

Члан  12.

На зеленим пијацама подрезервација се може издати на следећој пијачној опреми: тезги, расхладној витрини, раму за кабасте производе и сл.

Доделу подрезервације врши одговорно лице на пијаци по критеријумима који важе за резервацију.

Члан  13.

Подносилац понуде за коришћење сталног или пијачног објекта и пијачне опреме, је дужан да у року од 8 дана од дана коначности одлуке о давању на коришћење или закуп предметног објекта, закључи писмени уговор о давању на коришћење или закуп предметног објекта са Предузећем.

Пре закључења уговора о давању на коришћење или закуп, подносилац понуде је дужан да уплати на рачун Предузећа износ у висини од 3 понуђених месечних накнада за коришћење – закупнина.

Уколико подносилац понуде за коришћење сталног или пијачног објекта и пијачне опреме не закључи уговор из претходног става у остављеном року, односно не уплати износ на име обезбезбеђења уредног извршавања својих уговорних обавеза, сматра се да је одустао од понуде, у ком случају исти губи право на издавање предметног пијачног пословног простора у поступку непосредне погодбе.

У случају из претходног става овог члана, Комисија ће предметни објекат понудити првом следећем најповољнијем понуђачу уколико исти није члан породице лица из става три овог члана, односно правно лице чији је он оснивач, или ће давање на коришћење – закуп предметног објекта поново огласити.

Члановима породице у смислу става четири овог члана, сматрају се потомци, брачни или ванбрачни друг и родитељи.

Уговор закључују овлашћено лице од стране понуђача и директор, односно лице које он овласти испред Предузећа.

Отказ уговора о давању на коришћење или закуп доноси  директор Предузећа.

Члан  14.

Избор корисника и закључивање уговора извршиће се са понуђачем (правним лицем, физичким лицем и предузетником), који је понудио најбоље услове и то:

 1. Висину закупнине.
 2. Карактеристике понуђача (бонитет понуђача, дужина рада у делатности којом се бави, референтна листа обављених послова и пословних партнера и др.)
 3. Гаранцију да ће преузете обавезе испуњавати уредно и благовремено.
 4. Број радника које ће запослити.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ накнаде за коришћење – закупнине, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на предходно дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

Уколико понуђачи из става 2.овог члана у року од 3 дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном накнадом за коришћење – закупнином, Комисија ће извршити избор најповољнијег понуђача према критеријумима из става 1. тачка 2.,3. и 4.

2. Јавно надметање – лицитација

Члан  15.

Надлежна Комисија Предузећа доноси одлуку о расписивању огласа о јавној лицитацији за давање у закуп слободног пословног простора сталних, пијачних објеката и пијачне опреме.

Оглас о јавној лицитацији се објављује у средствима јавног информисања.

Рок за подношење пријава на оглас о јавној лицитацији износи најмање 8 дана од дана објављивања огласа.

Члан 16.

Оглас о јавној лицитацији за давање сталних, пијачних објеката и пијачне опреме у закуп садржи:

 • назив Предузећа и корисника непокретности која се даје у закуп
 • ближе податке о начину давања у закуп непокретности
 • назив пијаце на којој се непокретност или опрема налази са ближом ознаком објекта, односно опреме
 • опис непокретности која се даје у закуп
 • услове под којима се непокретност даје у закуп (рок трајања закупа и др.)
 • обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности за одређену сврху и намену
 • начин, место и време за достављање пријава за учешће у поступку прикупљања писмених понуда
 • време и место увида у документацију
 • висина почетне накнаде за коришћење – закупнине
 • висину и начин полагања депозита
 • рок за повраћај депозита
 • број рачуна на који треба извршити повраћај депозита
 • право учешћа на огласу (правна лица, физичка лица и предузетници)
 • датум и време разгледања непокретности и опреме која се даје у закуп
 • обавештење о обавези изабраног понуђача да унапред уплати износ у висини 3 месечне накнаде за коришћење – закупнина
 • изјава о прихватању неизмиреног дуга из претходног закуподавног односа
 • време и место одржавања јавне лицитације.

 Члан 17.

Висину почетне цене закупа, односно накнаде за коришћење објеката и опреме утврђује надлежна Комисија на образложени предлог Службе пословног простора.

Рок важења излицитиране цене, односно накнаде за коришћење објеката и опреме,  је временски ограничен, о чему ће одлучивати надлежна Комисија приликом доношења Одлуке о расписивању сваког појединачног огласа о спровођењу јавне лицитације.

Члан 18.

Право учешћа на јавном надметању – лицитацији имају правна и физичка лица и предузетници.

Лица из ст. 1 овог члана могу учествовати на јавном надметању – лицитацији ако су регистрована као учесници на лицитацији и поседују нумерисану лицитациону картицу.

Члан 18а

Када се учесник пријавни на лицитацију за закуп више од једног објекта или пијачне опреме, с тим да може да закључи уговор о закупу највише два објекта или две пијачне опреме на једној пијаци, депозит се уплаћује за сваки појединачни излицитирани пијачни објекат или опрему.

Члан 18б

На лицитацији не могу учествовати физичка, правна лица и предузетници који имају неизмирене и доспеле финансијске обавезе према Предузећу по основу закупа или других трошкова који произилазе из раније закључених уговора на дан објављивања огласа о јавној лицитацији.

Члан  18в

Пријава правног лица или прeдузетника за учешће на лицитацији садржи:

– фирму, матични и ПИБ број,
– име и презиме директора, односно оснивача за предузетнике и његов потпис,
– оверена фотокопија извода из судског или другог регистра надлежног органа не старија од 6 месеци, рачунајући до дана објављивања огласа о спровођењу јавне лицитације,
– овлашћење за заступање у оригиналу или оверена фотокопија,
– број рачуна за враћање депозита.

Пријава физичког лица за учешће у лицитацији:

– име и презиме,
– име и презиме једног од родитеља,
– потврда о држављанству Р.Србије,
– адреса и матични број и потпис,
– број рачуна за враћање депозита.

Пријава физичког лица – пољопривредник регистрован у складу са прописима којима се уређује пољопривреда у погледу пољопривредних производа који су предмет регистрације:

– име и презиме,

– име и презиме једног од родитеља,

– потврда о држављанству Р.Србије,

– адреса и матични број и потпис,

– број рачуна за враћање депозита,

– доказ да подносилац захтева нема неизмирених обавеза према Предузећу у моменту давања захтева, као и доказ о величини катастарског прихода, Решење о регистрацији пољопривредног газдинства, односно регистрацији објекта за производњу и промет животиња, производа и хране животињског порекла, у складу са законима који регулишу промет производа животињског порекла, односно одговарајућа потврда-уверење надлежног органа за производњу осталих производа  /меда, печурака, цвећа и др./

Пријава страног физичког лица за учешће на лицитацији:

– име и презиме,
– потврда надлежног органа о пријави боравка на територији Р.Србије,
– адреса и број пасоша,
– број рачуна за враћање депозита.

Члан 19.

Депозит се уплаћује у висини од 10% од почетне висине накнаде за коришћење – закупнине за објекте или пијачну опрему који се дају на коришћење, односно у закуп.

Када излицитирани износ пређе одређени износ депозит се може утврдити тако што ће се иста пропорционално повећати. Износ депозита као и начин уплате утврђује се у огласу о јавној лицитацији.

Учесницима лицитације који нису добили на коришћење – у закуп пословни простор, депозит се враћа у уплаћеном износу, одмах након спровођења лицитације.

Понуђач који је добио пословни простор на коришћење, уколико одбије да потпише уговор о давању на коришћење или закуп у року од 8 дана од дана достављања уговора, губи право на повраћај депозита.

Члан  20.

Комисија за доделу пословног простора на пијацама (у даљем тексту: Комисија), на јавној седници спроводи поступак јавне лицитације.

Задатак Комисије је да:

 • спроведе поступак јавне лицитације;
 • донесе одлуку о избору најповољнијег понуђача;
 • обавља и друге послове у складу са овим Правилником.

Члан  21.

Поступак јавне лицитације спроводи Комисија на јавној седници.

Седница Комисије се одржава одређеног дана и часа, као и у простору одрђеном у огласу за јавну лицитацију.

Поступак јавне лицитације води председник Комисије или члан Комисије који га замењује.

Сваки учесник лицитације који испуњава услове добија одговарајућу исправу на основу које учествује на јавној седници. Лица која не поседују одговарајућу исправу не могу учествовати на јавној лицитацији.

На седници на којој се спроводи лицитација, присуствују службена лица и учесници лицитације.

Поступак лицитације почиње на тај начин што лице које спроводи лицитацију прочита број пословног простора, објекта или опреме, његову величину и намену за које се спроводи лицитација и почетни износ лицитације и поставља питање: ко даје више“.

Пословни простор, објекат или опрему на коришћење или закуп, је добио учесник лицитације који је понудио највећи износ. Највећи понуђени износ утврђује лице које спроводи лицитацију изговарањем тога износа три пута.

Један учесник лицитације може учествовати за више пословних простора.

Као неподобан понуђач, без обзира на понуђену цену закупа, сматра се онај понуђач који је нередовно извршавао обавезе према Предузећу у погледу плаћања закупнине за раније додељен пословни простор.

Комисија ће, одмах након спровођења лицитације, донети одлуку о избору најповљнијег понуђача и старати се о извршењу ове одлуке.

 Члан  22.

На Одлуку Комисије незадовољан учесник лицитације може у року од осам дана уложити приговор Надзорном одбору  Предузећа.

Одлука Надзорног одбора по приговору је коначна.

Члан  23.

На основу Одлуке о додели пословног простора, објекта или опреме закључује се Уговор о давању на коришћење или закуп, са одабраним понуђачем у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Понуђач је дужан да до момента потписивања Уговора о закупу уплати на рачун Предузећа излицитирани износ који је понудио на јавној лицитацији за простор, објекат или опрему, а за које се закључује Уговор о давању на коришћење или закуп.

Уколико понуђач из претходног става овог члана не закључи Уговор у остављеном року, сматра се да је одустао од понуде.

Члан  23а

Уколико на првом јавном надметању – лицитацији не дође до реализације датих и прихваћених понуда за све објекте и пијачну опрему који су предмет лицитације, у остављеном року, а у складу са овим Правилником, иста ће се поновити за неизлицитиране објекте и пијачну опрему, на начин утврђен овим Правилником.

Уколико на првом јавном надметању – лицитацији се не добије ни једна понуда или су све понуде неисправне или неприхватљиве, иста се проглашава неуспелом.

Комисија на основу става 1. и 2. овог члана доноси Одлуку о спровођењу поступка у складу са одредбама овог Правилника.

Члан  23б

Уколико се ни после четвртог одржаног јавног надметања – лицитације не издају пијачни објекти или опрема, које су биле предмет претходне четири лицитације, исти ће се издати путем непосредне погодбе по почетној лицитационој цени из претходне три одржане лицитације.

У поступку издавања пијачних објеката и опреме из претходног става, путем непосредне погодбе, исти се не могу издати лицима који су били учесници лицитације а чије су понуде прихваћене као најповољније а нису извршили преузету обавезу плаћања у предвиђеном року.

Право учешћа у непосредној погодби немају ни чланови породице лица из претходног става, као ни правна лица чији су они оснивачи.

Члановима породице у смислу овог члана сматрају се потомци, брачни или ванбрачни друг и родитељи.

Члан  24.

Уговор о давању на коришћење или закуп предметног пословног простора, објекта или опреме закључује се на одређено време.

Приликом закључења уговора понуђач је дужан да уплати износ од  три месечних накнада за коришћење, односно закупнина.

Члан  25.

О лицитацији, Комисија сачињава записник који обавезно садржи:

 1. Датум одржавања јавног надметања (лицитације).
 2. Тачно време почетка и завршетка јавног надметања (лицитације).
 3. Назначење огласа по којем се врши јавно надметање (лицитације).
 4. Презиме и име чланова Комисије као и записничара.
 5. Ознаку и опис предмета давања на коришћење – закупа за које се врши јавно надметање (лицитације).
 6. Податке о учесницима јавног надметања (лицитације).
 7. Личне податке о учеснику који је понудио највиши износ накнаде за коришћење – закупнине, односно о учеснику који је добио право на закључивање уговора о давању на коришћење или закупу предметног објекта, односно опреме.
 8. Друге констатације које су од значаја за ток спровођења јавног надметања, односно оглашавања.

Члан  26.

У поступку јавног надметања (лицитације) Комисија се стара о реду и миру, и овлашћена је да изриче опомене присутним лицима и учесницима јавног надметања, да удаљује из просторије у којој се врши лицитација присутне или учеснике јавног надметања који ометају ред и рад, а може, због сметњи, да јавно надметање и прекине и одреди када ће се поступак накнадно наставити.

За ометање тока надметања – лицитације, председник Комисије опромиње и упозорава учеснике о мерама које ће се употребити ако сметање настави.

Ако учесник из става два овог члана и после опомене омета ток лицитације, председник Комисије му изриче меру удаљења. Учесник коме је изречена мера удаљења, нема право на враћање депозита.

Учесник коме је изречена мера из претходног става, може уложити приговор усмено на записник. О основаности приговора одлучује Комисија одмах по подношењу приговора.

Одлука Комисије је коначна.

Прекид се може одредити и у случају неуобичајене дужине трајања јавног надметања, с тим што је Комисија дужна да непосредно учесницима саопшти тачно место и време наставка јавног надметања.

Члан  27.

Пре објављивања почетка јавног надметања, председник Комисије (а у његовој одсутности његов заменик), позива учеснике који испуњавају услове да презентирају на увид своје личне исправе или пуномоћја, како би се утврдило да ли учесници учествују лично или преко пуномоћника

3. Непосредна погодба

Члан  28.

Давање на коришћење или закуп сталних и пијачних објеката и пијачне опреме ван поступка јавног оглашавања – непосредном погодбом може се вршити у следећим случајевима:

 1. Када важност уговора на одређено време, резервације односно подрезервације истекне, а корисник има намеру да у наредном периоду настави да користи стални, односно пијачни објекат или пијачну опрему, под условом да је у претходном периоду редовно измиривао обавезе плаћања накнаде – закупа и у свему се придржавао одредаба Одлуке о пијацама и Пијачног реда;
 2. Када уговор на одређено време, резервација односно подрезервација престане услед смрти корисника – закупца или трајног престанка обављања регистроване делатност остваривањем права на пензију, као и када закупац, резервант или подрезервант одустане од закупа, резервације или подрезервације, стални, пијачни објекат или пијачна опрема се даје на коришћење члану породичног домаћинства (брачни друг, деца или родитељ), а на захтев истих.
 3. Када је код корисника сталног или пијачног објекта или пијачне опреме дошло до статусних промена /спајање,припајање и у случају поделе под условом да постоји сагласност правних лица насталих поделом/, стални, односно пијачни објекат или пијачну опрему или простор се даје на коришћење правном следбенику;
 4. Када стални, односно пијачни објекат или пијачну опрему користе два корисника, па у случају смрти или пензионисања једног, други тржи право на проширење, а брачни друг или дете овог корисника не траже даље коришћење;
 5. Кад правно лице или предузетник преузме раднике и основна средства корисника над којим је отворен поступак стечаја, уз услов предходног извршења свих обавеза корисника према Предузећу;
 6. Када корисник, из оправданих разлога, уз услов напуштања – враћања сталног или пијачног објекта или пијачне опреме који користи, тражи, као замену, коришћење сталног или пијачног објекта или пијачне опреме на другој локацији;
 7. Слободан стални, односно пијачни објекат или пијачна опрема на пијацама III. категорије
 8. За стални, односно пијачни објекат и опрему који је оглашаван четири пута, а за који није било заинтересованих лица;
 9. Уколико се ни после четвртог јавног надметања – лицитације не изда пијачни објекат и опрема, исти ће се издати под условима из овог Правилника.
 10. Када је стални, односно пијачни објекат или пијачна опрема одређен за обављање здравствене, социјалне, културне, делатности хуманитарних организација и у другим оправданим случајевима, а на основу посебне одлуке Надзорног одбора Предузећа или писмене препоруке оснивача Скупштине града Београда;
 11. Када Предузеће изврши потпуну реконструкцију пијаце а закупац који је био претходни корисник поднесе захтев за наставак закупа уз измирење свих доспелих обавеза.
 12. Када закупац затражи одређивање за закупца пијачног објекта, односно простора друго лице, под условом да оно измири целокупан дуг закупца настао услед неплаћања закупнине и трошкова коришћења закупљеног пијачног објекта, односно простора, а уколико тај дуг није могуће намирити на други начин.
 13. Када треће заинтересовано лице затражи одређивање за закупца пијачног објекта, односно простора друго лице, под условом да оно измири целокупан дуг закупца настао услед неплаћања закупнине и трошкова коришћења закупљеног пијачног објекта, односно простора, а уколико тај дуг није могуће намирити на други начин.
 14. Када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада Предузећа, а све у циљу постизања балансираног спектра понуде када се усвајају комерцијални миксеви, осигуравајући компетитивност и различитост производа.

Одлуку у горе наведеним случајевима доноси надлежна комисија Надзорног одбора.

III ПРОМЕНА ВЛАСНИКА ПИЈАЧНИХ ОБЈЕКАТА

Члан 29.

Власници пијачних објеката (објекти привременог карактера), могу вршити продају истих другим лицима под условом да предходно предметни објекат, писменим путем понуде на продају Предузећу (право прече куповине).

Члан 30.

Предузеће је дужно да у законском року од 30 дана од дана пријема таквог захтева, писмено одговори понуђачу да ли је заинтересовано за куповину предметног објекта или је сагласно да се објекат може продати другом лицу.

У случају да Предузеће у року из претходног става овог члана не одговори писмено понуђачу на уредно достављену писмену понуду за продају пијачног објекта, сматра се да Предузеће није заинтересовано за куповину предметног објекта и понуђач је слободан да објекат прода другом лицу по цени не нижој од оне коју је понудио Предузећу.

Члан  31.

Намену коришћења објекта другом лицу – новом власнику пијачног објекта, одобрава Предузеће сагласно важећим прописима.

Члан  32.

Нови власник је дужан да Предузећу благовремено поднесе доказ о власништву пијачног објекта (уговор о купопродаји објекта), уредно оверен код надлежног органа.

Члан  33.

Лице коме се продаје објекат из претходног члана овог Правилника, мора, у одређеном року од тренутка закључивања Уговора о коришћењу предметног објекта са Предузећем, имати уредну документацију, односно важеће решење надлежног органа, којим се дозвољава обављање предметне делатности на пијацама.

ПРЕДСЕДНИК

УПРАВНОГ ОДБОРА

Дејан Бабић ср

Пречишћен текст Правилника о издавању пијачног пословног простора бр. 6117/4 од 14.09.2007.године доноси

ДИРЕКТОР

ЈКП “Градске пијaце” Београд

мр Иван Сочо

У Београду,

12.03.2018.године

Oдлука Управног одбора 7091/1-2 од 29.10.2007. године

Одлука Управног одбора 2681/6 од 01.04.2013. године

Одлука Надзорног одбора 3330/6 од 27.04.2017. године

Одлука Надзорног одбора 1677/2 од 01.03.2018. године