ПИЈАЧНИ РЕД

Пијачни ред

ЈКП “ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ”
Б Е О Г Р А Д
Број:  1458

Београд,  05.04.2002.год.

На основу члана 8. Одлуке о пијацама (“Сл. лист града Београда” бр. 9/2001) и чл. 50. Статута ЈКП “Градске пијаце” Београд, Управни одбор ЈКП “Градске пијаце” Београд, на својој 21. редовној седници одржаној дана 05.04.2002. године,   доноси

П И Ј А Ч Н И   Р Е Д

I

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овим Пијачним редом регулише се:

 • промет робе и вршење услуга у промету робе на пијаци;
 • пијачни пословни простор, објекти и опрема, услови и начин коришћења;
 • хигијенско санитарни и технички услови,одржавање хигијене;
 • права и обавезе учесника у промету роба на пијацама;
 • пословно време на пијацама;
 • прелазне и завршне одредбе.

Члан 2.

Пијачни ред се односи на постојеће пијаце и тржне центре (у даљем тексту: “пијаце”),   на основу усвојених планова и опрограма развоја ЈКП “Градске пијаце” Београд /у даљем тексту: Предузеће/, а које се налазе на територији градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски Венац, Стари Град и Чукарица.

Члан 3.

Пијацама из члана 2. управља Јавно комунално предузеће “Градске пијаце” Београд, које је, за обављање ове комуналне делатности, основао град Београд.

Пијаца  може бити зелена, кванташка, робна, ауто-пијаца или нека друга специјализована пијаца.

Члан 4.

У зависности од расположивих финансијских средстава, Предузеће ће настојати да обезбеди услове за обављање промета робе и вршење услуга у промету роба на пијацама.

II

ПРОМЕТ РОБЕ И

ВРШЕЊЕ УСЛУГА У ПРОМЕТУ РОБЕ НА ПИЈАЦИ

Члан 5.

У складу са одредбама Одлуке о пијацама и овог Пијачног реда на пијацама се врши промет пољопривредно прехрамбених производа на мало и велико, производа занатских радњи и домаће радиности и индустријско непрехрамбених производа.

Члан 6.

На пијацама се, првенствено, продају пољопривредно-прехрамбени производи који су важни за исхрану грађана.

Члан 7.

На зеленим пијацама обавља се промет на мало:

–          пољопривредно прехрамбених производа /свежег и сушеног воћа,поврћа,шумских плодова, меда, ,јаја, млечних производа, тестенине и коре за питу и гибаницу, живине, меса и месних прерађевина;

–          цвећа, украсхог и лековитог биља, садног материјала, украсних јелки, омота за паковање намирница;

–          непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности.

–          индустријско непрехрамбених производа (текстил, одећа, обућа, финални производи за личну употребу и употребу у домаћинству од порцелана, стакла, керамике, коже, текстила, гума и пластике, метална електротехничка роба за чији промет и употребу није прописано обезбеђење гарантних листа и техничког упутства, спортска опрема, козметични производи, књиге и канцеларијски прибор, половна роба)

Члан 8.

На кванташкој пијаци обавља се промет на мало пољопривредно-прехрамбених производа (воћа, поврћа и јаја) на пијачном платоу, на посебно нумерисаним паркинг местима намењеним за продају непосредно из моторног возила, односно монтажно-демонтажног бокса.

На Кванташкој пијаци пружају се услуге тржнице на велико стављањем на располагање  простора за излагање  прехрамбених производа који нису у промету на пијачном платоу  (кондиторски производи, алкохолна и безалкохолна пића у оригиналном паковању, хигијена за домаћинство, папирна галантерија и сл.).

Члан 9.

На робној пијаци обавља се промет на мало производа занатских радњи  и домаће радиности и индустијско-непрехрамбених производа, / текстил, одећа, обућа, финални производи за личну употребу и употребу у домаћинству од порцелана, стакла, керамике, коже, текстила, гума и пластике, метална електротехничка роба за чији промет и употребу није прописано обезбеђење гаратних листа и техничког упутства, спортске опреме, хемијски производи, књиге и канцеларијски прибор половна роба./.

Члан 10.

Хлеб и пециво, месо и прерађевине од меса, млеко и млечни производи и други слични производи се могу продавати само у објектима, чији уређаји, опрема и особље испуњавају услове предвиђене санитарним и ветеринарским прописима.

Члан 11.

На пијацама је забрањено излагање производа на земљи, ради продаје, осим у случају промета половних и употребљаваних ствари на за то одређеној пијаци.

Члан 12.

На зеленој пијаци млечне производе (сир и кајмак), заклану прасад, јагњад, живину и суво месо индивидуални пољопривредници могу продавати само на одређеним продајним местима (млечне хале или специјалне витрине са расхладним уређајима  на отвореном простору).

Жива живина се може продавати на пијацама под условом да се држи у затвореним кавезима и излаже продаји на посебно одређеним местима на пијаци.

Члан  13.

За излагање кабастих пољопривредних производа као што су: лубенице, бундеве, купус, паприка и други слични производи морају се користити постоља – рамови који заштићују производе, а продаја ових производа може се вршити и из возила на за то посебно одређеном простору на пијацама.

Члан 14.

На пијацама се не могу продавати:  печени и кувани кукуруз и други слични производи.

III

ПИЈАЧНИ ПРОСТОР, ОБЈЕКТИ И  ОПРЕМА –

УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА

Члан 15.

Под пијачним пословним простором, објектима и опремом, у смислу Одлуке о пијацама и овог Пијачног реда, сматрају се: стални објекти и пијачни простор на којем су распоређени пијачни објекти и опрема.

Стални објекат је објекат који  се гради у складу са планским актом и прописима о изградњи објеката.

Пијачни објекат је мањи монтажни објекат, киоск и други привремени објекат.

Пијачна опрема је тезга, витрина, рам, бокс и други сличан покретни објекат као и  паркинг место.

Члан 16

Предузеће је дужно да пијачне објекте и опреме постави и распореди на начин којим се обезбеђује функционалност и естетски изглед пијаце и омогућује купцима несметана куповина.

Распоредом пијачних објеката и опреме на зеленој пијаци мора се обезбедити одвојен простор за продају пољопривредно прехрамбених производа и простор за продају индустријско непрехрамбених производа и вршење занатских услуга.

Члан 17.

Преправка, преуређење, проширење или премештај пијачне опреме и објеката могу се вршити само по одобрењу Предузећа сагласно важећим прописима и општим актима.

Објекти и опрема која не испуњава услове за промет робе због застарелости, дотрајалости или оштећења морају се уклонити  или заменити новим по налогу и у року које одреди Предузеће.

Корисници пијачног пословног простора, објеката и опреме не могу постављати и распоређивати објекте и опрему коју користе без писмене сагласности Предузећа.

Постављање пијачних објеката у складу са Одлуком о пијацама може се вршити на пијаци под одређеним условима, уз постојање техничких могућности за прикључење на водоводну, канализациону, електро мрежу а у складу са важећим прописима и општим актима а уз претходно писмено одобрење Предузећа.

Члан 18.

Пијачни пословни простор, објекте, опрему и услуге могу користити: предузећа и предузетници, земљорадничке задруге, који се баве производњом или прометом производа који се могу продавати на пијацама, индивидуални пољопривредници и чланови њиховог породичног домаћинства, под следећим условима:

Предузеће, које је код надлежног органа регистровано за производњу и промет пољопривредно-прехрамбених производа и других производа који се могу продавати на пијацама.

Предузетници који су основали радњу за промет  на мало пољопривредних производа на тезги или сличном објекту.

Индивидуални пољопривредници и чланови њиховог породичног домаћинства, који поседују уверење надлежног општинског органа, да су обвезници пореза на приход од пољопривреде.

Предузетници  и чланови њиховог породичног домаћинства који израђују производе занатских радњи и домаће радиности и имају решење о упису радњи у регистар.

Предузетници који имају решење о упису радње у регистар за промет на мало индустријско непрехрамбених производа, на тезги или сличном објекту.

Предузетници, који  имају  решење о упису радње у регистар  за обављање угоститељске  делатности, али искључиво на робним, кванташким и ауто-пијацама.

Без доказа наведених у претходним ставовима не могу се издати на коришћење пијачни пословни простор, објекти и опрема, осимфизичким лицима која се први пут појављују са захтевом за обављање промета робе и пружање услуга на пијачној опреми и објектима.

Физичка лица из става 2. овог члана дужна су да у року од 30 дана од дана добијања одлуке о коришћењу пијачног пословног простора, објекта или опреме, региструју радњу, или предузеће (друштво) код надлежног органа за обављање регистроване делатности.

Члан 19.

Обим и намена коришћења пијачног пословног простора, објекта и опреме усклађује се за сваку пијацу са потребама организованог снабдевања града пољопривредно-прехрамбеним производима становника одређеног дела града, односно насеља у коме се налази пијаца.

Члан 20.

На зеленим пијацама пољопривредне производе и производе занатских радњи  и домаће радиности,индустријско непрехрамбене производе на пијачној опреми, могу продавати:

 • индивидуални пољопривредници и чланови њиховог породичног домаћинства;
 • предузетници који су основали радњу за промет  на мало пољопривредних производа на тезги или сличном објекту.
 • предузетници  и чланови њиховог породичног домаћинства који израђују производе занатских радњи и домаће радиности и имају решење о упису радњи у регистар.
 • предузетници који имају решење о упису радње у регистар за промет на мало индустријско непрехрамбених производа, на тезги или сличном објекту.

Члан 21.

На кванташким пијацама промет пољопривредно-прехрамбених производа могу обављати индивидуални пољопривредници и предузетници.

Услуге тржнице на велико, за промет пољопривредних и непрехрамбених производа могу користити  само предузећа.

На платоу Кванташке пијаце дозвољено је паркирање моторних возила, из којих се врши продаја, само на нумерисаним паркинг местима  (у складу са врстом, количином производа и носивошћу и величином моторног возила) уз одговарајућу нумерисану плочицу, а коју је корисник, након завршене продаје, дужан да врати Предузећу.

На кванташким пијацама је дозвољена продаја робе из возила, с тим да се роба може излагати само испред моторног возила и то највише у ширини моторног возила и дужини од једног метра,

Корисницима кванташке пијаце није дозвољено да самоиницијативно мењају нумерисано паркинг место са нумерисаном плочицом.

Моторна возила купаца, као корисника услуга пијаце, могу бити привремено паркирана на пијачном простору само за време претовара-утовара купљене робе, док се не изгради посебан паркинг за купце.

Моторна возила, монтажно-демонтажни боксови и слично, не могу бити коришћени за дневни или ноћни боравак (спавање) и у сличне сврхе.

Непосредно након извршене продаје, продавац је дужан да уклони своје моторно возило (са или без приколице) и слично са пијаце.

Моторна возила која су неисправна, дотрајала или видно оштећена, не могу се постављати нити задржавати на простору пијаце, те уколико не буду уклоњена од стране корисника у остављеном року, уклониће их Предузеће на терет корисника.

Члан 22.

На робним пијацама индустријско-непрехрамбене производе и производе занатских радњи  и домаће радиности, на тезгама  и у киосцима, могу продавати:

Предузетници који су основали радњу на тезги или сличном објекту за промет на мало индустријско непрехрамбених производа.

Предузетници  и чланови њиховог породичног домаћинства који израђују производе занатских радњи и домаће радиности и имају решење о упису радњи у регистар.

 • Корисницима на робним пијацама дозвољено је излагање робе и ван габарита тезге, а највише до један метар.
 • На робним пијацама корисницима је  забрањено  постављање тенди између тезги.

Улазак моторним возилима на робне пијаце није дозвољен изузев за моторна возила закупаца зиданиух објеката (локала) и тезги за продају дрвених и пластичних производа у летњем периоду, од 6,30 до 9,00 часова и 16,30 до 19,00 часова, а у зимском периоду од 7,00 до 9,00 часова и 16,00 до 19,00 часова.

Члан 23.

Корисник пијачног пословног простора, објекта, опреме је дужан да тај објекат односно продавницу редовно користи и да кориснике услуга – потрошаче снабдева довољним количинама и асортиманом пољопривредно-прехрамбеним производима и другим производима као и да редовно врши услуге.

Корисник пијачног пословног простора, објекта и опреме не може тај простор односно објекат или опрему уступити другом кориснику у целини или његов део без претходне писмене сагласности Предузећа.

Приликом предаје на коришћење новоизграђеног објекта или испражњеног објекта кориснику сачињава се записник о примопредаји са констатацијом стања у коме се објекат налази. Престанком даљег коришћења пијачног пословног простора, објекта и опреме, корисник је дужан да исти доведе у исправно стање и записнички се изврши примопредаја.

Члан 24.

Корисник пијачног пословног простора, објекта и опреме је дужан да овај простор, објекат и опремуи одржава у исправном стању и да сноси трошкове текућег одржавања.

Члан 25.

Корисник пијачног пословног простора, објекта, опреме и услуга на пијаци, дужан је да плаћа накнаду сагласно одредбама Одлуке о ценама пијачних услуга.

Члан 26.

Међусобна права и обавезе у коришћењу пијачног простора, објеката и опреме, између корисника и предузећа, регулишу се уговором или рачунима за дневну накнаду, резервацију и подрезервацију, у складу са важећим законским прописима и општим актима предузећа.

За коришћење пијачне опреме не закључује се уговор у писменој форми, осим за самосталне трговинске радње и самосталне занатске радње.

Коришћење пијачне опреме регулише се резервацијом или подрезервацијом.

Резервација тезге је прече право коришћења тезге (површински са магацинским делом

тезге) за утврђени  временски период, односно најкраће 1 месец, најдуже до годину дана.

У утврђеном временском пероду, резервацију тезге може имати само један корисник.

Забрањено је магацински део тезге уступати другом лицу на коришћење.

Корисник резервације не улази у посед ствари и не заснива уговорни однос о закупу ствари – опреме.

Подрезервација је прече право коришћења само површинског дела тезге, под условом да корисник резервације одређеног дана не користи тезгу. На једној тезги може бити више уписаних подрезерваната, по редоследу уписа, за утврђени  временски период, односно најкраће 1 месец, најдуже до годину дана.

Подрезервација обезбеђује кориснику подрезервације првенство у стицању резервације на одређеној тезги, под условом да користи подрезервацију те тезге најмање 1 годину непрекидно, и да не користи другу тезгу на истој пијаци, под условима резервације, а уколико користи, да се исте одрекне.

За коришћење пијачне опреме (пијачне тезге, витрине, рама, бокса, паркинг места и сл.) корисник посебно плаћа дневну накнаду, а посебно месечну накнаду за резервацију или подрезервацију навадене пијачне опреме.

Члан 27.

Посебни услови коришћења тезге и друге пијачне опреме на зеленим пијацама од стране корисника су:

 • Корисник је дужан да се у свему придржава одредаба Одлуке о пијацама и овог Пијачног реда.
 • Корисник је дужан да тезгу наменски користи и материјално је одговоран према Предузећу, уколико, због неправилне употребе, тезгу оштети.
 • Корисник не може другим лицима давати на коришћење тезгу. У противном ће му се ускратити даље коришћење тезге, без повраћаја накнаде за резервацију или подрезервацију.
 • Права по основу резервације – подрезервације, корисник може остварити само уколико до 7 часова у летњем периоду, а у зимском до 8 часова изјутра започне са продајом на тезги, а у супротном Предузеће задржава право издавања тезге на дневно коришћење другом лицу.
 • Корисник је обавезан да одржава прописану чистоћу у тезги и око ње, јер му се у супротном од стране Предузећа може ускратити коришћење тезге без повраћаја накнаде за резервацију – подрезервацију.
 • Обавеза је корисника да Предузећу посебно исплаћује одговарајући износ новчане накнаде за сваки дан коришћења пијачне тезге.
 • Предузеће је овлашћено да тезгу под резервацијом, према својој потреби, може померати или премештати и на друге локације исте пијаце, без посебне сагласности корисника.
 • Због некоришћења тезге, корисник нема право да од Предузећа захтева повраћај накнаде за резервацију – подрезервацију.
 • Предузеће је овлашћено да принудно отвори и испразни магацин резервисане тезге у случају вишедневне отсутности корисника који ускладиши кварљиву робу и у другим оправданим случајевима при чему  корисник сам сноси  ризик за евентуалну штету.
 • У случају уништења или крађе остављене робе и других предмета у магацину резервисане тезге и друге опреме, корисник нема права да захтева накнаду штете од Предузећа.

Члан 28.

Кориснику пијачног пословног простора, објеката и опреме се може ускратити даље коришћење, уколико се не придржава одредаба Одлуке о пијацама и Пијачног реда, а посебно у случајевима:

 • Ако корисник непрекидно 30 календарских дана не обезбеђује довољне количине робе и асортимана ради снабдевања грађана.
 • Ако корисник у објекту не врши продају дуже од 30 календарских дана непрекидно.
 • Ако корисник без сагласности Предузећа врши промену намене коришћења пословног простора, објекта и опреме.
 • Ако корисник уступа на коришћење пословни простор, објекте и опрему трећем лицу.
 • Ако корисник не извршава у року своје новчане обавезе према Предузећу по основу коришћења пословног простора, објеката и опреме.
 • Ако корисник у остављеном року не достави Предузећу доказе надлежних органа у смислу члана 18. овог Пијачног реда.
 • Ако Предузеће припрема објекат за адаптацију или реконструкцију.

Без обзира на напред наведене одредбе, корисник има право да одустане од даљег коришћења пословног простора, објеката и опреме, уз обавезу да то саопшти Предузећу благовремено, писменим путем са отказним роком од 30 дана.

Предузеће може одустати од уговора или ускратити кориснику даље коришћење пијачног пословног простора, објеката и опреме, када се одлуком Предузећа или Скупштине града забрани обављање делатности на пијаци као и  у другим случајевима предвиђеним Законом.

IV

ХИГИЈЕНСКО-САНИТАРНО-ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Члан 29.

Пијаца мора испуњавати основне хигијенско-санитарно-техничке услове за рад.

Пијаци се морају обезбедити прикључци за водоводну, канализациону и електромрежу.  Пијаца мора испуњавати и друге услове прописане Законом.

Члан 30.

Пијачни објекат у коме се врши продаја пољопривредно прехрамбених и других производа мора испуњавати хигијенско техничке услове прописане за објекат у коме се врши продаја тих производа и мора бити уредан и у исправном стању.

Пијачни објекат који не испуњава услове из члана 1 овог става Предузеће је дужно да га по налогу надлежног органа поправи или уклони.

Члан 31.

Простор одређен за продају намирница животињског порекла и тезге мора се редовно чистити и прати.

Члан 32.

Предузеће је дужно да на свакој пијаци постави потребан број корпи за отпатке и контејнера за депоновање смећа.

Члан 33.

На кванташкој пијаци корисницима није дозвољено чишћење-припремање, класифицирање робе на продајним местима.

Члан 34.

По истеку пословног времена, продавци су дужни да уклоне робу са пијачних тезги и рамова и обезбеде несметано чишћење, прање и уређење пијачног простора. Продавац по завршетку пословног времена дужан је да почисти пијачни простор који је користио, а отпатке и друго смеће смести у судове постављене за ову сврху.

Члан 35.

Предузеће се стара о одржавању и чишћењу пијачног пословног простора, објеката и опреме, уклања снег са пијачних комуникација и потребног броја продајних места (тезги)

За време снежних падавина и других временских непогода, и корисници пијачног пословног простора, објеката и опреме су дужни да очисте снег са пултова пијачних тезги и непосредно око тезги, а продавци да изврше чишћење снега са прилаза и пролаза непосредно испред и око својих објеката.

Члан 36.

У складу са одредбама Одлуке о пијацама, корисници пијачног простора и грађани дужни су да се придржавају пијачног реда.

V

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА У ПРОМЕТУ РОБА

Члан 37.

На пијацама није дозвољено:

 • нуђење, продаја, куповина или преузимање производа ван за то одређених места на пијаци,
 • излагање продаји заклане прасади, јагњади и живине на местима која не испуњавају прописане услове,
 • излагање продаји хлеба и пецива, меса и месних прерађевина, млека и млечних производа ван за то одређених места за продају на пијаци,
 • излагање производа на земљи,
 • одлагање отпадака,покварене робе, амбалаже и другог смећа ван судова постављених за сакупљање смећа,
 • прање продајног простора и опреме водом која није употребљива за пиће или освежење пољопривредно прехрамбених производа таквом водом,
 • додиривање намирница које се употребљавају за исхрану у непрерађеном стању,
 • загађивање пијачног пословног простора на било који начин,
 • неовлашћено сакупљање костију и других отпадака,
 • ложење ватре на отвореном пијачном простору,
 • држање амбалаже испред и  око продајних места као и на крововома пијачних тезги,
 • седење и спавање на тезгама и другим објектима за излагање производа,
 • задржавање на пијаци без потребе по завршетку радног времена,
 • кретање возила у пијачном простору у пословно време пијаца,
 • увођење паса на пијачни простор,
 • прескакање пијачне ограде или оштећења исте,
 • конзумирање алкохолних пића и наркотичних средстава, као и кување и продаја кафе и других топлих напитака као и хране (сендвича, пецива, колача и слично)
 • вршење сваке друге радње којом се нарушава ред, рад и хигијена на пијаци

Члан 38.

Учесници у промету на пијаци (продавац и друга лица) биће, у складу са одредбама Одлуке о пијацама, удаљена са пијаце ако:

 • Излажу и продају робу која се не може на пијаци продавати.
 • Ако одбију да плате накнаду за коришћење пијачног продајног простора и услуга на пијаци.
 • Ако стварају неред и изазивају тучу или учествују у тучи и ремете нормалан рад и ред на пијаци.
 • Ако се без потребе на пијаци задржавају ван пословног радног времена пијаце.
 • Ако су у под дејством алкохола или других наркотика, и
 • Ако врше било коју другу радњу којом се нарушава нормалан рад, ред и хигијена на пијаци.

Овлашћени радник Предузећа упозориће корисника пијачног пословног простора, објекта односно опреме, као и грађанина на обавезу поштовања Пијачног реда и, по потреби, обавестити надлежну инспекцију и одељење МУП-а ради предузимања одговарајућих мера.

VI

ПОСЛОВНО ВРЕМЕ

Члан 39.

У складу са одредбама градске oдлуке о пословном времену и општим актима Предузећа, пијаце и радње морају бити отворене сваког дана осим понедељком од 06 до 13,00 чсова

Управни одбор Предузећа може одлучити да пијаце раде и дуже од пословног времена предвиђеног градском одлуком о пословном времену, као и на дане државних празника.

Пијаце и радње на пијацама могу бити отворене понедељком.

Члан 40.

Корисници пијачних објеката су дужни да се придржавају прописаног пословног времена и да у самоуслугама, продавницама и другим објектима које користе на пијацама видно истакну време рада. Распоред пословног времена радње мора бити истакнут на улазу или на другом видном месту по-словне просторије.

VII

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

Ступањем на снагу овог Пијачног реда, престаје да важи Пијачни ред донет под бр. 7128/1 од 11.  јуна 1985.године.

Члан 42.

Овај Пијачни ред ступа на снагу и примењиваће се даном објављивања у «Службеном листу» града Београда, а по претходно прибављеној сагласности Извршног одбора Скупштине града Београда.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Јасенко Лазовић,с.р.

Пречишћен текст Пијачног реда ЈКП „Градске пијаце“-Београд број 1458 од 05.04.2002.год. урађен је на основу:

–          Измене и допуне Пијачног реда број 11376/1-5 од 28.12.2005.год., Решење о давању сагласности на измене и допуне Пијачног реда број 3-167/06 – Г од 14.02.2006.год.

ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“ БЕОГРАД

Д и р е к т о р

мр Иван Сочо