ДЕЛАТНОСТ

Предузеће послује као Јавно комунално предузеће. Делатност Предузећа је:

 • одржавање и опремање пијаца и објеката на пијацама, издавање објеката и простора на пијацама за продају пољопривредно-прехрамбених производа на мало;
 • изградња и реконструкција пијаца и пијачних објеката, набавка пијачне опреме и уређаја за своје потребе сопственим средствима и средствима оснивача; издавање објеката и простора за продају производа занатства домаће радиности и других непрехрамбених производа и стоке, дозвољених по прописима;
 • постављање, одржавање и издавање у закуп уличних тезги и киоска на местима која су одређена за продају на мало непрехрамбених производа робе широке потрошње;
 • вођење евиденције промета на мало пољопривредно – прехрамбених производа и кретање цена за индивидуални сектор за потребе статистике.

Предузеће данас управља са 31 пијацом и располаже са 165.000 м2 пијачног простора, од чега је 27.425 м2 комерцијалног пословног простора под објектима, око 8.000 тезги и 824 расхладне витрине. Пијаце које послују у саставу предузећа разврстане су у четири зоне према локацији ексклузивности и то: екстра зона, прва зона, друга зона и трећа зона.

Опслуживање ових објеката врши 179 радника предузећа у сталном радном односу, од којих 68 радника у заједничким службама, док остали раде на пијацама. Од оснивања па до данас Предузеће обезбеђује средства за обављање комуналне делатности из цене комуналних услуга закупа (тезги, локала и осталог пијачног пословног простора).

Извори прихода:

 • издавање пијачног пословног простора: стални/зидани објекти (локали, магацини и др);
 • монтажни објекти (киосци, баште, атријуми, нумерисана паркинг места и др); пијачна опрема – резервација и наплата дневне накнаде за коришћење (тезге, рамови, расхладне витрине боксови и др).

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ОБЈЕКТИ:

 • Отворени тржни центар Нови Београд има карактер робне пијаце за промет на мало производа занатских радњи и домаће радиности и индустријско непрехрамбених производа; простире се на површини од 43.000 м2, са 2.575 пијачних тезги, 47 локала укупне површине 1.429,84 м2 пословног простора и 79 типских монтажних киоска и 35 киоска у власништву закупаца.
 • Пијаца Зелени венац се налази у екстра зони, и простире се на површини од 8.062м2. Пијаца има карактер културно-историјског споменика и под заштитом је Завода за заштиту споменика културе града Београда.
 • Пијаца Каленић је лоцирана у строгом центру града, припада првој зони и простире се на површини од 11.744 м2. Пијаца има карактер задужбине Каленића и за њену реконструкцију су неопходне посебне сагласности.

Јавно комунално предузеће Градске пијаце је учлањено у два струковна удружења:

 • Члан је Пословног удружења пијаца Србије – УПС, у коме заузима место Председника управног одбора.
 • Такође је члан Светског удружења велетржница (World Union of Wholesale Markets, WUWM) у коме се налази као члан савета.