Пројекти

ПИЈАЦА КАЛЕНИЋ

Изменом Плана генералне регулације мреже пијаца на територији града Београда, створили су се плански услови за спровођење ове локације, који су финансијски оствариви и оправдани.

Реконструкцијом пијаце „Каленић“ увећавају се капацитети пијаце и формирају потпуно нови садржаји. Њихово архитектонско решење одговара амбијентално подручју овог дела града, технолошко -  оптимално савременом начину трговине и потребама корисника пијаце, све време водећи рачуна о најновијим стандардима о безбедности хране.

ЈКП „Градске пијаце“ покренуле су израду Идејног решења реконструкције пијаце, која би се, у складу са Пројектним задатком, спровела у четири фазе, које обухватају замену постојећих монтажних објеката, санацију и адаптацију старих улазних капија, постојећег објекта управе и млечне хале, изградњу новог објекта и надстрашнице, израду подземне гараже, уређење платоа пијаце, изградњу продајних типских бродова и опремање пијаце новим пијачним мобилијаром.

УРБАНИСТИЧКИ ПОДАЦИ И КАПАЦИТЕТИ:

-       Комплекс пијаце „Каленић“  заузима КП 1412/1, КO Врачар

-       Површина КП је 10.308 m2

-       Планирана спратност  По+П+1

-       Процењена бруто грађевинска површина објекта, по Идејном решењу је око 20.000 m2

У оквиру ПРВЕ ФАЗЕ извршићемо замену дотрајалих монтажних локала, који су постављани појединачно без икаквих типских и архитектонских стандарда, дуж улица Максима Горког и Његошеве и санацију улазних капија, из тих улица.

Након израде Урбанистичког пројекта, којим је плански предвиђено спровођење пијаце „Каленић“, започећемо израду техничке документације за спровођење ДРУГЕ ФАЗЕ. Другом фазом биће обухваћена реконструкција млечне хале.

ТРЕЋОМ ФАЗОМ предвиђа се израда техничке документације за извођење подземне гараже, израду хале између капија.

ЧЕТВРТА ФАЗА подразумева извођење радова на изградњи подземне гараже и платоа пијаце. Услов за спровођење ове фазе је уређење Немањине улице, која би послужила за привремено измештање пијачне опреме, док се радови изводе.

Специфичност ове пијаце биће у томе што ће својим архитектонским решењем сачувати дух старе пијаце, којој гравитирају купци како из целог Београда, тако и они који долазе у посету Београду, а истовремено решити све нагомилане комуналне проблеме и потпуно застарела технолошка решења. 

ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ПИЈАЦЕ КАЛЕНИЋ (11559607 PDF)